Tryb kierowania - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb kierowania

Tryb kierowania

Komendą kieruje Komendant przy pomocy zastępców Komendanta, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy, wyznaczonych do koordynacji pracy zespołów.

Komendanta podczas jego nieobecności zastępuje I zastępca Komendanta, a w razie jego nieobecności inny wyznaczony zastępca Komendanta. W przypadku nieobecności Komendanta i jego zastępców, obowiązki Komendanta pełni wyznaczony w drodze stosownej decyzji jeden z kierowników komórek organizacyjnych Komendy. Ww. zakres zastępstwa obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Komendanta, chyba że Komendant postanowi inaczej.

Podział zadań między Komendantem, a jego zastępcami określają odrębne przepisy.

Komendant wydaje decyzje lub może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach i wykonywania czynności w określonych sprawach.

Komendant może powoływać do realizacji zadań komisje, zespoły, grupy lub pełnomocnika oraz wyznaczać osoby do realizacji zleconych zadań.

Kierownicy kierują podległymi im komórkami organizacyjnymi przy pomocy zastępców, kierowników komórek niższego szczebla oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników. Zastępcy wykonują zadania określone w kartach opisu stanowisk pracy lub opisach stanowisk pracy, zgodnie z udzielonymi im upoważnieniami odpowiadają za właściwą ich realizację bezpośrednio przed kierownikami.

Zespołami kierują wyznaczeni do tego celu policjanci i pracownicy Policji. Kierownicy oraz osoby wyznaczone do kierowania zespołami Komendy odpowiadają za całokształt realizowanych zadań wynikających ze szczegółowych zadań kierowanych przez nich komórek.

Obowiązki, zadania, upoważnienia i kompetencje kierowników i osób wyznaczonych do kierowania zespołami Komendy określają przepisy o organizacji hierarchicznej w Policji oraz akty kierowania wewnętrznego Komendanta.

Kierownika podczas jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego zastępca. Obowiązki kierownika, zastępcy, policjanta lub pracownika wyznaczonego do koordynacji pracy zespołu, podczas ich nieobecności pełni osoba upoważniona przez Komendanta lub zastępcę Komendanta nadzorującego daną komórkę organizacyjną.

Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych opracowują kierownicy oraz policjanci i pracownicy, uzgadniając je z komórką organizacyjną Komendy właściwą w sprawach organizacji Policji, a następnie przedstawiają do zatwierdzenia Komendantowi, po wcześniejszym parafowaniu przez właściwego (zgodnie z podziałem zadań) zastępcę Komendanta.

Karty opisu stanowiska pracy i opisy stanowisk pracy sporządza się w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji : 25.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Jaroszewski KMP w Rybniku
do góry