Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku Konserwatora w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP w Rybniku

Ogłoszenie o wolnym stanowisku Konserwatora w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP w Rybniku

Komendant Miejski Policji w Rybniku poszukuje kandydata na stanowisko pracownicze nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń :

          Konserwatora w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

         Komendy Miejskiej Policji w Rybniku - 0,5 etatu

 

Główne obowiązki:

 

 • wykonuje naprawy sprzętu i urządzeń Komendy Miejskiej Policji w Rybniku i podległych

  komisariatach

 • wykonuje konserwację sprzętu i urządzeń Komendy Miejskiej Policji w Rybniku i podległych komisariatach

 • usuwa awarie w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku i podległych komisariatach w miarę posiadanych uprawnień

 • sporządza zamówienia na materiały i sprzęt do wykonywania napraw i konserwacji

 • okresowo konserwuje elementy metalowe i drewniane

 • wymienia żarówki, gniazda wtykowe i wyłączniki świetlne

 • dba o trawnik wokół budynku Komendy Miejskiej Policji w Rybniku i podległych komisariatach – koszenie trawy

 • dba o prawidłowe zabezpieczenie stanowiska pracy, utrzymuje porządek na stanowisku pracy

 • przestrzega przepisów BHP i P.Poż.

 • zapewnia obsługę transportową w ramach zadań własnych oraz innych pracowników Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku w zakresie posiadanych uprawnień

 • Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i składniki majątkowe jednostki 

         Czynniki fizyczne i inne :

 • praca wykonywana w zmiennych warunkach atmosferycznych, okresowo wykonywana w terenie

 • niebezpieczeństwa mechaniczne i elektryczne

 • praca wykonywana na wysokości powyżej 3 metrów

 • występują czynniki biologiczne; HCV, HBV,tężec.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Niezbędne:

 • wykształcenie zawodowe

 • uprawnienia prawo jazdy kategorii B

 • umiejętności: komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej, manualne

Pożądane :

 • wykształcenie zawodowe elektryk

 • świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 

 • podanie

 • życiorys, cv ze zdjęciem

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii

 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

Dokumenty należy przesłać na adres :

   Komenda Miejska Policji w Rybniku

   Plac Armii Krajowej 5

   44-200 Rybnik

   lub złożyć osobiście w Zespole Prezydialnym KMP w Rybniku z dopiskiem na kopercie

   "konserwator w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP w Rybniku"

 

Inne informacje:

 

Wynagrodzenie zasadnicze 1050 ( jeden tysiąc pięćdziesiąt ) zł brutto

 

Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnych etapach selekcji.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/4295219 lub 32 4295200.

 

Metryczka

Data wytworzenia 07.09.2018
Data publikacji 07.09.2018
Data modyfikacji 07.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Wolner
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Mach
do góry