DODO - Ochrona danych osobowych - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

DODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
 

w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019r., poz. 125) dalej "ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680",

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:
 

1. Administratorem jest Komendat Miejski Policji z siedzibą w Rybniku:

  • adres: ul. Plac Armii Krajowej 5, 44-200 Rybnik,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KMP:

  • adres: ul. Plac Armii Krajowej 5, 44-200 Rybnik,

  • e-mail: iod@rybnik.ka.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku.

W KMP w Rybniku dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalaczania czynów zabronionych, w ty, zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar porządkowych i środków przymusy skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:
 

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoboy w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Metryczka

Data publikacji : 22.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Kobeszko KMP w Rybniku
do góry